Get your back bag!

Przy zakupie produktów NOARK za: 1000 ZŁ netto, otrzymasz plecak Nike.

Zasady i reguły promocji „GET YOUR BACK!”

 1. Biorąc udział w promocji, uczestnik przyjmuje ogólne zasady i wszelkie obowiązujące przepisy szczególne.
 2. Promocja „GET YOUR BACK!” jest przeznaczona dla klientów końcowych bądź pracowników kontrahentów, którzy kupują produkty oznakowane marką NOARK w Polsce, w hurtowniach, gdzie obowiązuje promocja.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 24.08.2020 r. i trwa do 30.09.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.
 4. Zasady promocji mogą ulec zmianie wyłącznie poprzez pisemne zawiadomienie podłączone do tego dokumentu.
 5. Koordynatorem promocji jest hurtownia, która wyraża zgodę na jej wdrożenie i udostępni przestrzeń sprzedażową pod przygotowane plakaty, w celu podkreślenia charakteru promocji.
 6. Kupując jednorazowo produkty NOARK za minimalną kwotę zakupu 1000 PLN netto, kupujący otrzyma plecak Nike.
 7. Uczestnik promocji może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę w czasie trwania promocji lub do wyczerpania zapasów. Nagrody mogą zostać dostarczone do miesiąca czasu od dnia zakończenia promocji.
 8. Promocja nie dotyczy pracowników firmy NOARK i członków ich rodzin.
 9. NOARK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie w promocji.
 10. Uczestnikiem promocji może być tylko osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce, i podała takie informacje jak imię i nazwisko, adres e-mail, kontakt telefoniczny, numer identyfikacyjny firmy i adres firmy.
 11. Każdy uczestnik promocji może zgłosić tylko jeden numer rejestracyjny firmy.
 12. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany z udziału w promocji przez firmę NOARK w przypadku, gdy: a. Uczestnik dostarczył nieprawdziwe informacje dotyczące jego osoby; b. Uczestnik niszczy dobry wizerunek firmy NOARK; c. Uczestnik nadużywa mechanizm i osiąga dodatkowe korzyści z udziału w promocji lub w inny sposób narusza przepisy.
 13. Biorąc udział w promocji, uczestnik daję zgodę na publikowanie imienia i nazwiska, zdjęcia uczestnika i wszystko to bez zastrzeżeń o dodatkowe wynagrodzenie
 14. Korzystanie z więcej niż jednego numeru identyfikacyjnego firmy przez tą samą osobę jest również traktowane jako naruszenie przepisów.
 15. Nagroda może zostać dostarczona uczestnikowi po zakończeniu terminu promocji. Co do zasady nagroda jest wydawana w dniu zakupu przez hurtownię.
 16. Nagroda nie może być wypłacona w postaci gotówki lub wymieniona na inny sposób odszkodowania. Otrzymanie nagrody nie może być egzekwowane na drodze sądowej.
 17. Ostateczna decyzja w możliwych spornych sytuacjach zawsze należy do firmy NOARK.
 18. Firma NOARK nie jest odpowiedzialna za opóźnienia dostawy nagrody z powodu podania nieprawidłowych danych.
 19. Nagroda nie będzie dostarczona do uczestnika w przypadku, gdy: a. Nagroda została nabyta z naruszeniem dobrego wizerunku firmy NOARK; b. Nagrody została uzyskana w wyniku błędu lub usterki technicznej systemu;

c. Nagroda jest podłączona do transakcji, która została anulowana z jakiegokolwiek powodu lub która została zwrócona. 20. Firma NOARK ma prawo zwrócić się do uczestnika, aby udowodnił swoje roszczenie do nagrody poprzez dostarczanie faktury zakupowej przed wręczeniem nagrody. 21. Po otrzymaniu nagrody uczestnik potwierdza swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych na przygotowanym przez NOARK oświadczeniu. 22. Biorąc udział w promocji, uczestnik zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych i promocyjnych pocztą elektroniczną. 23. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 24. Firma NOARK nie ponosi odpowiedzialności za jakość otrzymanej nagrody. 25. Złożenie reklamacji możliwe jest tylko poprzez firmę NOARK, która złoży reklamację do sprzedawcy. 26. Klauzula informacyjna dla uczestników promocji: a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Noark Electric sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu; c. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; d. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; e. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków wymaganych przepisami prawa oraz konieczności przekazania do podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe - w celu wykonania obowiązków wynikających z ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości; f. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; g. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; h. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; i. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

GET YOUR BACK.pdf